Cercetare Științifică

Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru Universitatea „Athenaeum”, cu efecte benefice asupra calității instituției și cadrelor didactice și se desfășoară la nivelul departamentelor și facultăților. Activitatea de cercetare științifică se bazează pe strategia de promovare a cercetării multidisciplinare și pe prioritățile noilor reglementări, tehnologii și este efectuată de către colective formate din cadre didactice, studenți, masteranzi, doctoranzi.

Activitatea de cercetare științifică din cadrul Universității „Athenaeum” se desfășoară prin:

 •      Centrul de Cercetare Științifică al Universității „Athenaeum”
 •      Centrul de Excelență în Managementul Financiar și Auditul Intern
 •      Fundatia Academia Universitara Athenaeum
 •  

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:

 •      Numărul şi valoarea granturilor şi proiectele strategice câştigate în competiţie naţională şi internaţională;
 •      Cărţile, tratatele şi monografiile cu conţinut ştiinţific inedit publicate în edituri recunoscute la nivel naţional şi internaţional;
 •      Articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate în special cotate ISI
 •  

Centrele de cercetare au drept scop:

 •      consolidează cercetarea academică multidisciplinară;
 •      furnizează servicii specifice pentru diferiţi beneficiari;
 •      furnizează surse financiare constante;
 •      îmbunătăţeşte performanţa ştiinţifică a personalului didactic şi de cercetare al universităţii la nivel naţional şi internaţional;
 •      facilitează condiţiile cerute de universitate pentru a participa la programe de cercetare la nivel naţional şi internaţional

 

Stategia este centrată pe cooperarea în planul activităţilor academice şi ştiinţifice cu parteneri interni şi externi.

Strategia de dezvoltare a programelor de cooperare constă în:

Participarea la programe şi proiecte finanţate de către Uniunea Europeană
Realizarea unor acorduri de cooperare bilaterală cu universităţi şi alte instituţii de învăţământ superior şi cercetare din ţară şi străinătate
Transformarea Universității Athenaeum într-un actor activ la cultura și civilizația națională și europeană prin outputuri științifice și culturale de valoare.

Acordurile de cooperare bilaterală cu instituţii de învăţământ superior vor preleva în special: mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor, derularea unor proiecte comune de cercetare; organizarea în comun a unor seminarii, simpozioane şi conferinţe; schimbul de publicaţii şi literatura de specialitate.

Cooperarea cu companii din ţară şi străinătate va permite dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a învăţământului şi cercetării, achiziţionarea de literatură de specialitate, finanţarea practicii studenţilor în cadrul companiilor, finanţarea participării în comun la conferinţe internationale, cât şi finanţarea unor proiecte de cercetare pe teme de interes ale companiilor finanţatoare, precum şi finanţarea practicii studenţilor în cadrul acestor companii.

Program de măsuri privind îmbunătățirea calității procesului de învățământ și de cercetare științifică:

     autoevaluarea periodică a calității activității didactice și de cercetare;
     aplicarea cu consecvență a chestionarelor pentru obținerea feedback-ului studenților pentru disciplinele predate;
     elaborarea împreună cu partenerii a unei strategii de îmbunătățire a învățământului;
     adaptarea conținutului disciplinelor la solicitarea pieței forței de muncă;
     identificarea programelor naționale și internaționale de cercetare;
     deschiderea unor programe în străinătate și parteneriate cu alte universități; 
     atragerea de resurse umane de calitate, atât din rândul absolvenților proprii cât și din țară și străinătate.