Facultatea de Stiinte Economice

 Dragi studenți,

 

Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE

Este o structură academică cu tradiţie în învăţământul superior economic privat din România, s-a înfiinţat în 1990 sub denumirea Finanţe Contabilitate şi Informatică de Gestiune.

Ca o recunoaştere a calităţii şi profesionalismului manifestat în formarea studenţilor, Facultatea de Ştiinţe Economice a fost acreditată prin Legea nr.135/2005 intrând cu drepturi depline în sistemul naţional de învăţământ, acest lucru presupune:

 • organizarea examenelor de licenţă şi disertaţie în cadrul facultăţii;
 • eliberarea diplomelor de licenţă şi masterat;
 • organizare cursuri postuniversitare.

Fiind într-o continuă dinamică şi adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii, Facultatea de Ştiinţe Economice are următoarele programe de studii:

 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Misiunea programului este de a forma specialişti ce deţin cunoştinţe şi competenţe necesare organizării şi conducerii contabilităţii moderne, utilizării acestora în managementul entităţii organizaţiei.

Competenţe profesionale:

 • Identificarea și înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entității/organizaţiei
 • Utilizarea resurselor informatice în domeniul financiar-contabil
 • Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar- contabile și/sau fiscale
 • Determinarea și interpretarea indicatorilor economico-financiari
 • Derularea operaţiunilor specifice controlului

 

MANAGEMENT

Misiunea programului este de a forma specialişti ce deţin cunoştinţe şi competenţe necesare în domeniul managementului.

Competenţe profesionale:

 • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT
 • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei
 • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi)
 • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control- evaluare
 • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă)
 • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale

 

INFORMATICA ECONOMICA

Misiunea programului este de a pregăti economiști cu competențe bine definite în domeniul tehnologiilor informaționale și al sistemelor informatice pentru mediul de afaceri,  în concordanţă cu standardele educaţionale şi de cercetare existente la nivel european şi internațional și în corelaţie cu nomenclatorul de calificări existent la nivel naţional şi comunitar.

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si proceselor economice
 • Utilizarea eficientă a resurselor sistemelor calcul, de operare si ale Internetului
 • Utilizarea adecvată a produselor software de birotica pentru solutionarea de probleme specifice
 • Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind  structuri de date, algoritmi , tehnici si limbaje de programare evoluate
 • Dezvoltarea de aplicații informatice care utilizeaza baze de date, resurse multimedia si tehnologii client-server/servicii web
 • Actualizarea sistemelor informationale/sistemelor informatice si aplicatiilor ERP

 

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Misiunea acestui program de studiu o reprezintă formarea de specialişti, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor naţionale şi multinaţionale, cât şi a exigenţelor firmelor preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel naţional şi internaţional.

Competenţe profesionale:

 • Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
 • Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației
 • Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei
 • Asistenţă în managementul resurselor umane
 • Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor

 

MARKETING

Misiunea programului oferă posibilitatea formării cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru dezvoltarea unei cariere motivate în domeniul marketingului la nivel european.

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea adecvata a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing
 • Utilizarea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de marketing
 • Culegerea, analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing privind organizatia si mediul sau
 • Fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing
 • Utilizarea tehnicilor de vanzare
 • Organizarea activitatilor de marketing în cadrul organizatiei

 

În conformitate cu procesul Bologna, ciclul I studii universitare de licenţă are o durată de 3 ani, puncte credit 180.